Get Adobe Flash player

Dr hab. Marta Witkowska

1.    

  

O SOBIE

doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, wielokrotna stypendystka uczelni niemieckich i austriackich, autorka licznych publikacji z zakresu integracji europejskiej i niemcoznawstwa, członek Team Europe – ekspert Komisji Europejskiej w Polsce, Prezes Oddziału Wschodniego Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich. Zaangażowana w popularyzację wiedzy podczas wykładów otwartych i na uniwersytetach trzeciego wieku.

 

MAIL

m.witkowska@uw.edu.pl i osobista strona internetowa http://www.mendeley.com/profiles/marta-witkowska1/.

 

TELEFON SŁUŻBOWY

22 55 20 234.

Facebook: https://www.facebook.com/marta.witkowska.568,

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Marta_Witkowska,

Academia.edu: https://uw.academia.edu/MWitkowska.

 

DYŻUR

poniedziałki 15.30-17.00, ul. Bednarska 2/4.

 

OBSZARY ZAINTERESOWAŃ NAUKOWYCH:

 • obywatelstwo europejskie;
 • proces podejmowania decyzji w UE;
 • europejskie partie polityczne
 • transnarodowe procesy polityczne w UE
 • prawo UE i proces jego stosowania w państwach członkowskich
 • polityki i instytucje UE
 • niemieckie partie polityczne oraz systemy polityczne krajów związkowych RFN

 

DYDAKTYKA

Stosowanie prawa UE w Polsce, Europejskie organizacje partii politycznych, Procedury decyzyjne w Unii Europejskiej, Polityki Unii Europejskiej

 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Projekty

 • współwykonawca w badaniu pt. „Modernizacja Unii Europejskiej” 2009-2011 r., (umowa nr 2360/B/H03/2009/36) – kierownik części pt. „Przyczyny modernizacji Unii Europejskiej”, przygotowanie założeń metodologicznych oraz raportu cząstkowego z tej części badania; wykonawca dwóch ekspertyz do innej części tego badania;
 • współwykonawca w nadaniu pt. „Kryzysy w procesie integracji europejskiej i sposoby ich przezwyciężania” 2012-2015 r. (umowa nr UMO-2012/05/B/HS5/01077) – kierownik części projektu pt. „Kryzys modelu demokracji w Unii Europejskiej”, przygotowanie założeń metodologicznych badania, ekspertyza cząstkowa oraz raport z tej części badania;

 

Konferencje

 • organizacja i udział w III panelu seminarium pt. Bilans polskiego członkostwa w Unii Europejskiej, ogólnopolska konferencja naukowa, Instytut Europeistyki WDiNP UW, Warszawa 2014,
 • Refleksje po 10 latach członkostwa w Unii Europejskiej – o wpływie Polaków na decyzje unijne, konferencja naukowo-metodyczna, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Warszawa 2014,
 • Rozwój i przebieg procesów partycypacyjnych w Unii Europejskiej, XIV. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Europa XXI. wieku. Polska, Europa i świat 10 lat po rozszerzeniu Unii Europejskiej z roku 2004”, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Collegium Polonicum w Słubicach, Słubice 2014;
 • Transnational interdependencies between political parties in the multi-level system of the European Union, I Ogólnopolski Kongres Europeistyki, Instytut Europeistyki WDiNP UW, Warszawa 2014,
 • Development of Transnational Participatory Processes in the European Union as a Way to Prevent the Democratic Deficit, I Ogólnopolski Kongres Europeistyki, Instytut Europeistyki WDiNP UW, Warszawa 2014,
 • Wymiar funkcjonalny agencji, komitetów i innych jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej, I Ogólnopolski Kongres Europeistyki, Instytut Europeistyki WDiNP UW, Warszawa 2014,
 • Wielopoziomowe zarządzanie w systemie politycznym Unii Europejskiej a transnarodowe współdziałanie partii politycznych, Ogólnopolska konferencja naukowa „Wielopoziomowe zarządzanie w Unii Europejskiej Implikacje dla procesów europeizacji”,  Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013;
 • Kształtowanie polityki Unii Europejskiej przez obywateli jej państw członkowskich, Konferencja naukowa „Społeczeństwo obywatelskie w Polsce – wyzwania XXI wieku?”, Instytut Aktywności Społecznej i Ośrodek Analiz Politologicznych UW, Warszawa 2013
 • Polityka w Unii Europejskiej w sytuacji kryzysu a teoria wielopoziomowego rządzenia, XIII. Europejska Konferencja Naukowa „Europa XXI. wieku. Europa i Unia Europejska wobec kryzysu. Rozwiązania i scenariusze na przyszłość”, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Collegium Polonicum w Słubicach, Słubice 2013;
 • Wykorzystanie rozwiązań partycypacyjnych w procesach podejmowania decyzji w Unii Europejskiej, Konferencja międzynarodowa pt. Quo vadis Europo? Integrująca się Europa w procesie zmian, Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013;
 • Wprowadzenie do praw wynikających z obywatelstwa Unii europejskiej, Konferencja „Obywatel w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości UE”, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Instytut Europeistyki UW, Warszawa 2013;
 • Prawa obywateli UE związane z partycypacją polityczną, Konferencja „Obywatel w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości UE”, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Instytut Europeistyki UW, Warszawa 2013;
 • Przyszłość studiów europejskich – perspektywa politologiczna, Konferencja naukowa pt. „Badania i studia europejskie w perspektywie politologicznej”, Zakład Badań nad Integracją Europejską Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej UAM, Poznań 2013;

 

PUBLIKACJE

       Monografie:

        1. Zasady funkcjonowania Unii Europejskiej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008;

        2 (red.), Społeczeństwo obywatelskie w procesie integracji europejskiej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2009 ;

        Rozdziały w monografiach:

        1. Przegląd teorii i metod badania partii politycznych w Unii Europejskiej, [w:] A. Pacześniak, R. Wiszniowski (red.), Europejska scena partyjna i jej aktorzy, Toruń 2014 ;

        2. Wielopoziomowość interakcji partii politycznych w Unii Europejskiej, [w:] A. Skolimowska (red.), Teorie i metody w studiach europejskich, Oficyna Wydawnicza ŁOŚGRAF, Warszawa 2013;

        3. Regulacja europejskiej inicjatywy obywatelskiej przykładem oddziaływania społeczeństwa obywatelskiego w Unii Europejskiej, [w:] A. Olejniczak, Ł. Zamęcki (red.), Europa dla młodych – szansa ou d’illision, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2013;

        4. Wymiar funkcjonalny działania agencji, komitetów i innych jednostek organizacyjnych w systemie instytucjonalnym UE, [w:] K.A. Wojtaszczyk, M. Witkowska (red.), Agencje, komitety i inne jednostki organizacyjne w systemie instytucjonalnym UE, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2013, w druku

        5. Zastosowanie paradygmatów federalizmu i wielopoziomowego rządzenia do badania mechanizmów podejmowania decyzji w Unii Europejskiej, [w:] J. Ruszkowski, L. Wojnicz-Smal (red.), Multi-level Governance w Unii Europejskiej, Warszawa-Szczecin 2013

       Artykuły w czasopismach

        1. Wpływ Polaków na decyzje unijne. Ocena efektywności i skuteczności oddziaływania polskich europosłów VI. i VII. kadencji Parlamentu Europejskiego, “Rocznik Integracji Europejskiej” 2014, w druku

        2. Development of Transnational Participatory Processes in the European Union as a Way to Prevent the Democratic Deficit : The neo-neofunctionalist approach, “Yearbook of Polish European Studies” nr 16 2013

        3. Mechanizmy podejmowania decyzji w Unii Europejskiej w ujęciu neo-neofunkcjonalizmu, „Przegląd Europejski”, nr 4 2013;

        4. Podejście transnarodowe w badaniach nad procesami politycznymi zachodzącymi w Unii Europejskiej, „Studia Politologiczne”, nr 27, Rządzenie w przestrzeni ponadnarodowej;

        5. Udział reprezentacji społeczeństw państw członkowskich w kształtowaniu treści polityki w wielopoziomowym systemie Unii Europejskiej, „Społeczeństwo i Polityka. Pismo Edukacyjne” nr 4, s. 30-53.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Nagroda Dziekana z okazji Święta Uniwersytetu Warszawskiego, 2008, Dziekan WDiNP UW, za osiągnięcia w pracy naukowej, a w szczególności za książkę „Zasady funkcjonowania Unii Europejskiej”,

Medal brązowy, 2010, Prezydent RP, za zasługi i długoletnią pracę,

Nagroda indywidualna Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, 2011;

 

DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA, POZAUNIWERSYTECKA

Członkostwo w międzynarodowych i krajowych organizacjach oraz towarzystwach naukowych, a także udział w zespołach eksperckich

członek założyciel Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich, od września 2012 r., Prezes Oddziału Wschodniego PTSE, od czerwca 2014,

członek The European Consortium for Political Research (ECPR) od listopada 2012,

członek Team Europe, ekspert Komisji Europejskiej, od 2009,

Działalność w zakresie popularyzacji nauki

wykłady otwarte i szkolenia z zakresu zainteresowań naukowych dla uczniów, nauczycieli i pracowników ministerstw

wykłady dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku