Get Adobe Flash player

Mgr Sebastian Dłuski

1.        O sobie

Absolwent studiów licencjackich na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne (2011), jednolitych magisterskich na kierunku Nauki polityczne, specjalizacja Zarządzanie europejskie (2011) oraz Humanistycznych Studiów Doktoranckich w zakresie nauk o polityce (2014) na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. W latach 2009-2012 ukończone staże w m.in. Ministerstwie Rozwoju Regionalnego (Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej) i Ministerstwie Gospodarki (Departament Energetyki). Współzałożyciel i kierownik Biura Projektów Fundacji Europea oraz Główny specjalista ds. funduszy Unii Europejskiej w firmie doradczej. Od roku 2014 Pełnomocnik Dyrektora Instytutu Europeistyki ds. promocji.

2.       Mail i osobista strona internetowa 

s.a.dluski@gmail.com

3.       Telefon służbowy

       (+48 22) 55 20 234

4.       Dyżur, kiedy i gdzie.

       Czwartek, godz. 8.00-9.30, sala 5, Bednarska 2/4

5.       Obszary zainteresowań naukowych.

– Polityka spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Unii Europejskiej

– Polityka innowacyjna Unii Europejskiej

– Zarządzanie projektami i programami

– Zamówienia publiczne w funduszach Unii Europejskiej

6.       Dydaktyka (w obecnym roku akademickim)

– Wprowadzenie do funduszy europejskich 

– Pozyskiwanie funduszy UE

– Zamówienia publiczne w funduszach UE

– Zarządzanie funduszami UE

– Metodologia przygotowania wniosków o fundusze UE 

– Partnerstwo publiczno-prywatne w funduszach UE

7.       Działalność naukowa 

Konferencje:

Cyfrowy Białystok – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Białegostoku, Białystok 25 pażdziernika 2012 r.

– referat „Perspektywa finansowa 2014-2020. Fundusze na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz rozwój IT/ICT” 

Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża

– referat pt. Koncepcja informatyzacji Miasta i Gminy Łomża, Łomża 20 grudnia 2012 r.

– referat pt. Fundusze zewnętrzne w finansowaniu Strategii informatyzacji Gminy i Miasta Łomża do roku 2020, Łomża, 20 grudnia 2012 r.

Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Bilans polskiego członkostwa w Unii Europejksiej” Warszawa, 20 stycznia 2014 r.

– udział w organizacji

9.       Publikacje

       Sebastian Dłuski, Zmiany w systemie realizacji Polityki Spójności w perspektywie finansowej 2014-2020, Przegląd Europejski, Warszawa 2(28) 2013;

Sebastian Dłuski, Procesy decyzyjne polityki spójności Unii Europejskiej z perspektywy teoretyczno-metodologicznej, (w:) Wojtaszczyk A. K., Miedzińska I., Mazurek K. (red.), Procesy decyzyjne w Unii Europejskiej z perspektywy teoretyczno-metodologicznej, Warszawa 2013.

   Działalność zawodowa

Główny specjalista ds. funduszy UE w firmie doradczej

Kierownik Biura Projektów Fundacji Europea

Szkolenia (chronologicznie):

·        Fundusze unijne w latach 2014-2020 – szkolenie zorganizowane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

·      Środki dla mazowieckich firm – przygotowanie do aplikowania o dotację w Działaniu 1.5 RPO oraz nowe możliwości na lata 2014-2020 (uszczegółowienie) – szkolenie zorganizowane przez Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich.

·      Środki dla mazowieckich firm – przygotowanie do aplikowania o dotację w Działaniu 1.5 RPO oraz nowe możliwości na lata 2014-2020 – szkolenie zorganizowane przez Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich.

·       Przygotowanie projektu – szkolenie zorganizowane przez Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich.

·     Realizacja projektów inwestycyjnych (na przykładzie Mazowieckiego Programu Regionalnego) – szkolenie zorganizowane przez Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich oraz Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

·       Wystąpienia publiczne – szkolenie zorganizowane przez Biuro Projektów Fundacji Europea.

·    Zamówienia publiczne i zasada konkurencyjności w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki – szkolenie zorganizowane przez międzynarodową organizację pozarządową – Instytut Konsultantów Europejskich.

·     Księgowość w projektach współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – szkolenie zorganizowane przez międzynarodową organizację pozarządową – Instytut Konsultantów Europejskich.

·       Eko-innowacje w sektorze energetycznym  – szkolenie zorganizowane przez Mazowiecką Sieć Ośrodków Doradczo-Informacyjnych w zakresie Innowacji (MSODI).

·       Innowacyjny biznes szansą regionu  – szkolenie zorganizowane przez Mazowiecką Sieć Ośrodków Doradczo-Informacyjnych w zakresie Innowacji (MSODI).

·    Pomoc publiczna w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  – szkolenie zorganizowane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

·    Metodyka zarządzania projektami PRINCE2® Practitioner, szkolenie stacjonarne z elementami szkolenia e-learning – szkolenie zorganizowane przez CRM S.A., zakończone egzaminem i uzyskaniem certyfikatu APMG-International.

·    Metodyka zarządzania projektami PRINCE2® Foundation, szkolenie stacjonarne z elementami szkolenia e-learning – szkolenie zorganizowane przez CRM S.A., zakończone egzaminem i uzyskaniem certyfikatu APMG-International.

·      Tworzenie i umożliwianie dostępu do infrastruktury szerokopasmowego Internetu lub modernizacji takiej infrastruktury w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW 2007 – 2013 – szkolenie zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

·       Biznes plan w projektach współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 – szkolenie zorganizowane przez PM GROUP.

·       Zarządzanie projektami realizowanymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 – szkolenie zorganizowane przez PM GROUP.

·     Prawo zamówień publicznych oraz unijna zasada konkurencyjności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 – szkolenie zorganizowane przez PM GROUP.

·       Szkolenie z naboru w działaniu 8.4 – szkolenie zorganizowane przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie.

·     Prawo Zamówień Publicznych oraz zamówienia do 14 000 EUR w działaniu 8.3. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 – szkolenie zorganizowane przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie.

·       Szkolenie z naboru w działaniu 8.3. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 – szkolenie zorganizowane przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie.

·       Angielski w Biznesie  szkolenie zorganizowane przez Business Language Trainings.


12.    Zainteresowania pozanaukowe

Zarządzanie projektami, innowacje produktowe i organizacyjne w teleinformatyce
i energetyce, sport (biegi długodystansowe)