Get Adobe Flash player

Dr hab. Piotr Wawrzyk

1.     

 O SOBIE 

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.  Pracował m. in. w Biurze Komisji Sejmowych Kancelarii Sejmu RP, Zespole Prawnym Departamentu Integracji Europejskiej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Uczestniczył w negocjacjach akcesyjnych RP do UE. Pełnił funkcję eksperta ds. realizacji zobowiązań akcesyjnych. Współpracował z Departamentem Legislacji Europejskiej Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. W ramach swoich obowiązków brał udział w pracach komisji sejmowych i senackich zajmujących się wdrażaniem prawa Unii Europejskiej do polskiego porządku prawnego. Do 2009 r. ekspert Komisji ds. Unii Europejskiej Sejmu RP.

 

MAIL

piotr_wawrzyk @wp.pl

TELEFON SŁUŻBOWY. FACEBOOK, TWITTER 

22 55 20 234 Facebook Twitter

 

DYŻUR

Poniedziałek godz. 18.30 – 20.00, pok. 9 ul. Bednarska 2/4

 

OBSZARY ZAINTERESOWAŃ NAUKOWYCH

metodologia integracji europejskiej,

działania Unii Europejskiej na rzecz współpracy państw w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego,

praktyczne aspekty prawa Unii Europejskiej w państwach członkowskich.

 

DYDAKTYKA

Instrumenty bezpieczeństwa wewnętrznego w obrocie gospodarczym,

Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej,

Współpraca w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego w Unii Europejskiej,

Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej.

 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Projekty:

Instytucjonalny wymiar integracji europejskiej, realizowany w Instytucie Nauk Politycznych WDiNP UW, Kierownik: prof. K. A. Wojtaszczyka – artykuł pt. III filar Unii Europejskiej – wybrane aspekty instytucjonalne, w: System instytucjonalny Unii Europejskiej, K. A. Wojtaszczyk (red.), Warszawa 2005.

Małe państwa Europy realizowany w Katedrze Europeistyki WDiNP UW latach 2007 – 2009, Kierownik: prof. D. Popławski – artykuł pt. Litwa Łotwa i Estonia a System Schengen, w: Małe państwa Europy, Dariusz Popławski (red.),  ASPRA JP, Warszawa 2010.

European studies, realizowany w Katedrze Europeistyki WDiNP UW Kierownik: prof. F. Gołembski – artykuł pt. Forms of Police Cooperation in Schengen aqius. w: European studies. Selected research, F. Gołembski (red.), Warszawa 2009

Program  Jean Monet Chair – spółredakcja (wraz z prof. K. A. Wojtaszczykiem) publikacji pt. Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa I sprawiedliwości Unii Europejskiej Słownik, ASPRA JP, Warszawa 2011

Modernizacja Unii Europejskiej, projekt ze środków NCN, w latach 2009 – 2011 Kierownik projektu prof. K. A. Wojtaszczyk – kierownik grupy: Płaszczyzny modernizacji Unii Europejskiej.

Konferencje

I Ogólnopolski Kongres Politologii – 22 – 24 września 2009 r.:

– członek Komitetu Organizacyjnego.

referat pt. Płaszczyzny modernizacji Unii Europejskiej w panelu: System polityczny Unii Europejskiej – modernizacja – warsztat metodologiczny (moderator prof. K. A. Wojtaszczyk),

udział w panelu: Metodologiczny status nauki o stosunkach międzynarodowych (moderator prof. E. Haliżak.

Polish – German Workshop – w roku 2006, European studies: the exchange of experiences in the area of research and didactics.

– organizator,

referat pt. Didactics w panelu: How to teach European studies to master students? Didactics.

Metodologiczne aspekty studiów europejskich, konferencja w 2007 r. udział w dyskusji we wszystkich panelach.

Modernizacja Unii Europejskiej, Konferencja w 2011 r.:

referat: Modernizacja w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej.

I Ogólnopolski Kongres Europeistyki 18 – 20 września 2014 r. :

– moderowanie panelu: Kryzys przywództwa w Europie,

– panelista w panelach,

Przestrzeń Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości,

Implementacja i stosowanie prawa Unii Europejskiej w Polsce,

Polityka zagraniczna UE i jej bezpieczeństwo w otoczeniu międzynarodowym

 

PUBLIKACJE

Monografie:

 1. Sprawy wewnętrzne i wymiar sprawiedliwości w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2005.
 2. Polityka Unii Europejskiej w obszarze spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.
 3. Współpraca policyjna a System Informacyjny Schengen II, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 4. Współpraca celna w Unii Europejskiej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 5. Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
 6. European studies. Selected research problems, (red.), Elipsa Warszawa 2009.
 7. Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa I sprawiedliwości Unii Europejskiej Słownik, (współredakcja z prof. K. A. Wojtaszczykiem), ASPRA JP, Warszawa 2011.
 8. Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa I sprawiedliwości Unii Europejskiej, POLTEXT, Warszawa 2012.
 9. Sądy cywilne w procesie integracji europejskiej, ASPRA JP, Warszawa 2013.
 10. Institutions in area of freedom security and justcie European Union, ASPRA JP, Warszawa 2013.
 11. Artykuły:
 1. Dążenia niepodległościowe republik nadbałtyckich Związku Radzieckiego w latach 1985 – 1991, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Stosunki Międzynarodowe tom 17
 2. Porozumienia z Schengen w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej, w: Bezpieczeństwo Polski w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytet Warszawski, red. K. A. Wojtaszczyk, Warszawa 2002,
 3. Proces integracji Polski z Unią Europejska, w: Polska – Unia Europejska, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2003(współautor).
 4. Encyklopedia Unii Europejskiej, Wydawnictwa Szkolne  i Pedagogiczne,  Warszawa 2004 ( autor 41 haseł).
 5. III filar Unii Europejskiej – wybrane aspekty instytucjonalne, w: System instytucjonalny Unii Europejskiej, K. A. Wojtaszczyk (red.), Warszawa 2005.
 6. Portugalia, w: Ratyfikacja traktatów wspólnotowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, K. A. Wojtaszczyk (red), Art. Archeology, Warszawa – Ciechanów 2006.
 7. Portugalia, w: Prawno – ustrojowy wymiar ratyfikacji traktatów wspólnotowych, K. A. Wojtaszczyk (red.), ASPRA JP, Warszawa 2007.
 8. Form of Police Cooperation in Schengen Aquis, w: 6.  European studies. Selected research problems, (red.), Elipsa Warszawa 2009.
 9. Litwa Łotwa i Estonia a System Schengen, w: Małe państwa Europy, Dariusz Popławski (red.),  ASPRA JP, Warszawa 2010.
 10. Wewnętrzny wymiar politycznej integracji europejskiej, w: Integracja europejska, K. A. Wojtaszczyk (red.), POLTEXT, Warszawa 2011.
 11. Przyczyny modernizacji Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, w: Modernizacja Unii Europejskiej, K. A. Wojtaszczyk (red.), ASPRA JP, Warszawa 2011.
 12. Ewolucja współpracy w Przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, w: Modernizacja Unii Europejskiej, K. A. Wojtaszczyk (red.), ASPRA JP, Warszawa 2011.
 13. Płaszczyzny modernizacji Unii Europejskiej, w: Modernizacja Unii Europejskiej, K. A. Wojtaszczyk (red.), ASPRA JP, Warszawa 2011.
 14. Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa I sprawiedliwości Unii Europejskiej. Słownik, ( 48 haseł), ASPRA JP, Warszawa 2011.
 15. Urząd Zwalczania Nadużyć Finansowych Unii Europejskiej w systemie odpowiedzialności Unii Europejskiej, w: Odpowiedzialność w Unii Europejskiej, Anna Sroka (red.), ASPRA JP, Warszawa 2011.
 16. Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej, Społeczeństwo i Polityka nr 3, 2012.
 17. Metodologiczne aspekty współpracy sądów cywilnych w Unii Europejskiej, Przegląd Europejski, nr 2.

 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

– 2009 r. Nagroda Indywidualna III stopnia Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za publikację pt. Współpraca celna w Unii Europejskiej, oraz Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej

– 2012 r. nagroda Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za osiągnięcia w działalności naukowej i organizacyjnej,

w latach 2008 – 2011 – Nagrody Dziekana Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, za działalność organizacyjną i dydaktyczną

 

DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA, POZAUNIWERSYTECKA

Ekspert Polskiego Radia S. A.

Członek redakcji czasopisma „Przegląd Europejski”

Recenzent: „Monitor prawa celnego i podatkowego”

 

ZAINTERESOWANIA POZANAUKOWE

Sport, film