Get Adobe Flash player
„Instytucjonalizacja procesu integracji europejskiej”

Kierownik: Prof. dr hab. K.A. Wojtaszczyka, 

Wykonawcy: dr Monika Poboży, dr Marta Witkowska;

Projekt realizowany w latach 2010 – 2012

Podejście instytucjonalne i neoinstytucjonalne w badaniach politologicznych ma długie tradycje i stanowi jeden z ich najważniejszych nurtów. Wydaje się w szczególności użyteczne do badań tak złożonego i specyficznego podmiot, jaki jest Unia Europejska – zespół instytucji będący produktem i przejawem zachodzących w Europie od lat pięćdziesiątych procesów integracyjnych. Poprzez identyfikację specyfiki instytucji składających się na tę hybrydową strukturę współpracy, którą badacze taki jak Simon Hix określają jako „system polityczny” możliwe będzie lepsze poznanie jego funkcjonowania. W 2013 roku zespół badawczy skupi się na dysfunkcjonalnych elementach systemu instytucjonalnego. Podejmie próbę odpowiedzi na pytanie na ile istniejąca struktura jest przeszkodę bądź barierą dla efektywnego wykonywania przez UE swoich zadań. Zbadane zostaną granice instytucjonalizacji procesu integracji i hipoteza o nadmiernej instytucjonalizacji jako przeszkodzie w efektywnym funkcjonowaniu wobec zmieniających się wyzwań globalizującego się świata. Podjęta zostanie również refleksja na temat sposobu badania instytucji – na ile rozwinięte od lat 90. podejścia  metodologiczno-teoretyczne są jeszcze aktualne.